Volga Bulgar Millî Meclisinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Mektubu

Rusçadan Çeviren: Semra KANAT

Sadri Maksudî Arsal Anısına

Bulgar Millî Meclisi  
Toplumsal Hareket 

 

E-posta: bolgarhalil@yandex.ru
http://www.mi.ru/~bolgar
Gusman Zinnatoviç Halilov

Sayın Bay Başkan,

Kazaklara ilişkin 15 Haziran 1992 tarihli 632 numaralı Karara benzer, Volga Bulgarları için Rusya Federasyonu “Baskıya Uğrayan Halkların Hak İadesi Tedbir” Kanunu dahilinde bir Yasa çıkarmanızı arz/talep ederim.

Volga Bulgarları, Rusya Federasyonu “Baskıya Uğrayan Halkların Hak İadesi Tedbir” Kanununun kapsamındalar. Onlar, millî aidiyeti dolayısı ile, 1918 yılından beri, buna resmi millî eğitim ile ulusal sınırları yeniden biçimlendirme dahil olmak üzere, hükûmet seviyesinde iftira ve soykırıma uğramış bulunmaktalar. Buna, bir dizi hükûmet kararı sebep olmuştur.

Bunlardan esas olan, 27 Mayıs 1920 tarihli “Rusya Federasyonu Merkezî İcra Komitesi ile RF Halk Komiserleri Şurasının, Özerk Tataristan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne İlişkin Durumu”dur.

Bu tutanağa dayanarak, Volga Bulgarları için Tataristan Cumhuriyeti kurulup, Volga Bulgarlarına Tatar oldukları iftirası atıldı ve kendilerine zorla bu isim dayatıldı.

Bu, Volga Bulgar halkının soykırım tutanağı idi: Bir imza ile Volga Bulgarları millet olarak yok edilip, Tatarlara dönüştürüldü. Onların kendi manevî mirası, özellikle de tarihleri yasaklanıp, düzmece Tatar tarihi dayatıldı.

Halkın, “Çatalcıların İsyanı” şeklindeki millî onurunun yok edilişine karşı koyması, önce düzenli ordu güçlerince, ardından 1921-1922 yılları arasındaki sunî açlık esnasında teşkilâtlarca acımasızca bastırıldı. Ki bu da bir soykırım göstergesidir.

Bu soykırım faaliyetleri, Volga Bulgarlarının tarihî yerleşik bölgesi olan Volga dışına zorunlu göç dalgalarına neden oldu.

Tataristan Cumhuriyeti’nin zorakî kuruluşundan önce, Volga Bulgarlarının tarihî devleti olan İdil-Volga Eyaleti 1918 yılında zorakî boşaltılıp, millî sınırları yeniden biçimlendirildi.

Korkunç baskılar, Volga Bulgarlarının ulusal bilincini tamamı ile yok etmeyi başaramadılar.

Bugün de Volga Bulgarlarının birçoğu, kendi ulusal kimliğini hatırlayıp, kendi halklarının ve Volga Bulgar devletinin yeniden kuruluşuna ilişkin önlemler almakta.

Tarih bilimi, Tataristan Cumhuriyeti’nin yerli halkının Volga Bulgarlarının olduğuna tanıktır ve onları Tatar diye adlandırmak yanlıştır.

Rusya Federasyonu halklarının yanlış tarih propagandası, milliyetler/etnik arası nefret ve düşmanlık siyasetinin körüklenmesine hizmet etmektedir.

Yukarıda belirtilenin, Volga Bulgarlarının haklarının iadesi ve ulus olarak yeniden canlandırılması için koşullar yaratılması gerekliliğini gösterir, ki sizden talebim de budur.

Volga Bulgarlarına uygulanan keyfî muamele/zorbalık politikası ile kanunsuzluğun daha ayrıntılı tasviri ilişiktedir.

İlişik: 9 sayfa.

20.11.2003
G. Halilov
Bulgar Millî Meclis Başkanı


RUSYA FEDERASYONU
SİYASÎ BASKIYA MARUZ KALAN KURBANLARIN
HAK İADESİ BAŞKAN KOMİSYONU

15.01.2004
No 19-3-12

Sayın Gusman Zinnatoviç,

Rusya Federasyonu Siyasî Baskıya Maruz Kalan Kurbanların Hak İadesi Başkan Komisyonuna, Volga Bulgarlarının hak iadesi ile devletinin yeniden kuruluşuna ilişkin başvurunuz alındı.

Başvurunuz, mektubunuzdaki sorunları inceleyip, size olduğu gibi bizlere de yanıt gönderilmesi ricası ile, ilgili Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının, Halkla İlişkiler ve Uluslar arası İlişkiler Şubesine gönderildi (420014, Kazan, Kremlin).

V.P. Naumov
Komisyon Genel Sekreteri

 

***

 

İşbu yanıt, başvuru tarihinden tam iki ay sonra geldi. İşte, size, Kremlin yönetiminin fiilî yasa ihlâli. Pek yakışık olmuyor. Fakat en önemlisi, önümüzde.

Komisyonun yanıtında şu maddeler dikkat çekmekte:

  1. Böyle bir meseleyi ortaya koymamamıza rağmen, Volga Bulgar devletinin yeniden kuruluşundan söz edilmekte.

2. Başvurumuzun, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile “ilgisi”nden söz edilmekte.

Ne yani,  bu mesele aynı derecede, örneğin Başkurtistan ya da Çuvaşistan Cumhurbaşkanını ilgilendirmez mi? Ve aynı şekilde, bunlara kendini Volga Bulgarı sayanlar dahil olmak üzere, Kazan Tatarlarının yoğun kitleler halinde yaşadığı Orenburg, Nijegorod, Ulyanovsk, Samara ile Rusya’nın diğer Bölge Valilerini?

Büyük olasılıkla, Rusya Federasyonu’nda bu meselenin bağlamadığı bir bölge yoktur. Neden bu sorunun çözümü Başkurt ile Çuvaş değil de, Tatar yöneticilerinin kararına bırakılmalı?

Görünüşe göre, ya tüm zatların ya da hiç birisinin kararına bırakılmamalı.

Belki de en çok, Volga Federal İli Başkanı S.V. Kiriyenko’nun kararına bırakılmalı?

Fakat hayır, yine de en doğrusu, bu meseleyi, Federal Yasaya ve kendi vicdanına uygun, Rusya Başkanının kendisinin çözmesidir.

G. Halil

Kazan Bulgarları hakkında bilgi için tıklayınız!

Main russian page